Dansk

L'hombre

Union

Spadille og Basta

Turneringsregler

Indholdsfortegnelse

1) De enkelte meldinger

Start på en kamp:
2) Spillernes placering
3) Kortblanding
4) Mappernes placering

Meldinger:
5) Rækkefølge, omgivning
6) For lav/høj melding
7) Uden for tur
8) Forkert antal kort
9) Fejl i farve mm.
10) Kort med nummer på

Køb:
11) Rækkefølge
12) Smide spillet
13) Forkert antal kort

De enkelte meldinger

Pointgivning for meldinger:

MeldingVundet/BetKruk
Pas  
Spil12
Bedre spil12

Tourné

Købe nolo

23
23
Tourné-Respekt34
Solo34

Solo Spar

Ren nolo

45
45
Nolo Ouvert67
Tout1 

Pas:
Kortene lægges tilbage i kassen (blandet).

Spil:
Spilleren må selv afgøre, om han vil spille i en bestemt farve, tournere eller spille købe nolo.
Spilleren skal købe mindst èt kort fra talonen.
Såfremt man angiver farve, inden man har fået meldingen, kan der idømmes 1 strafpoint.

Bedre spil:
Spillet skal spilles med spar som trumf, og skal meldes som spil.
Meldes det som bedre spil, uden det er nødvendigt for overbud, kan der idømmes 1 strafpoint.
Spilleren skal købe mindst ét kort.

Tourné:
Skal meldes som spil. Meldes der tourné uden det er nødvendigt for overbud, kan der idømmes 1strafpoint.
Det øverste kort i talonen vendes, og denne farve bliver trumf. Spilleren skal købe mindst ét kort udover det vendte.

Købe Nolo:
Rangerer med tourné, og forhånden får  meldingen.
Skal meldes som spil. Meldes der købe nolo uden det er nødvendigt for overbud, kan der idømmes 1 strafpoint.

Tourné-Respekt:
Skal meldes som spil. Meldes der tourné eller tourné-respekt uden det er nødvendigt for overbud, kan der idømmes 1 strafpoint.
Spilleren skal købe mindst ét kort udover det vendte.

Solo:
Slår tourné-respekt.
Skal spilles i en af de fire farver.
Såfremt man angiver farve, inden man har fået meldingen, kan der idømmes 1 strafpoint.

Solo Spar:
Denne melding må kun afgives, når det er nødvendigt for at give overbud. 1 straf-point kan idømmes.

Ren Nolo:
Rangerer med solo Spar, og forhånden får meldingen.

Nolo Ouvert:
Spilleren skal lægge sine kort åbenlyst på bordet
inden første udspil.

Tout:
Skal meldes som tout og inden udspil til 6. stik.
Fortolkning: Der kan ikke accepteres udtryk som – jeg kører videre…, jeg fortsætter…, jeg prøver at tage alle stik…, m.m

Strafpoint:
Alle strafpoint fratrækkes det hold, som har forset sig, og tillægges modparten.
Alle strafpoint er max. 1 strafpoint.
Strafpoint idømmes, hvis blot én modspiller ved bordet ønsker det.
Strafpoint føres ved det aktuelle spil, når spillet er afsluttet.

Start på en kamp

2. Spillernes placering
På det ved turneringens begyndelse fastsatte tidspunkt skal alle spillere have indtaget deres pladser. Laveste hold nr. sidder nord/syd ved laveste bord nr.
Spillerne placerer sig ved bordene efter den forudlagte plan. Starter et makkerpar som nord/syd, skal det fortsætte som sådan hele turneringen, medmindre modparten accepterer et bytte

3. Kortblanding
Blandingen og kortgivningen foretages af alle ved bordet, og såfremt det ønskes tager modspilleren af.
Kortene gives derefter med billedsiden nedad, tre kort ad gangen og i tre bunker efter tur. Såfremt et eller flere kort under kortgivningen vender billedsiden opad, skal der gives om.
Derefter anbringes kortene i lommerne på mapperne. Første bunke til forhånden, anden bunke til mellemhånden og tredje bunke til kortgiveren. Talonen mærkes fra 1 til 13. Det er forbudt enhver spiller at se noget kort fra talonen, før spillet skal spilles.

4. Mappernes placering
Kortmapperne placeres på bordet i den rigtige retning. Mappen med det laveste nummer øverst, og de øvrige mapper i nummerorden. Spillerne tager kortene ud af de øvrige lommer og kontrollerer, at der er ni kort, samt at der ikke er numre på nogle kort, inden de ser dem. Såfremt man efter at have set forkerte kort konstaterer ”fejlvendt mappe”, spiller nord blot syds kort.

Meldinger

5. Rækkefølge, omgivning
Forhånden melder først, og derefter mellemhånden. Når disse har færdigmeldt, melder baghånden. Såfremt en spiller kommer til at afgive en melding, han ikke mente, kan dette rettes, når det sker inden næste spiller har meldt. Melder alle tre spillere ”pas”, lægges kortene tilbage i lommerne i mappen, efter at hver spiller har blandet sine ni kort.
Dog skal det være muligt at give kort om, hvor der er meldt pas af alle 3 spillere. Det er op til den enkelte klub/union at bestemme, om man vil benytte sig af muligheden for at give om. Der er naturligvis kun tale om de spil man starter med på bordet ved rundens begyndelse. Hvis man bestemmer sig for at give kort om, skal fremgangsmåden være følgende:
Når alle 3 spillere med kort har sagt pas, er det op til hver enkelt af disse spillere at meddele, at “jeg har sagt pas, men jeg ved at nogen vil melde på disse kort”. Kortene må herefter ikke gives om, men lægges tilbage i mappen uden at man har vist kortene frem. Derefter mærkes talonen 1-13 som sædvanlig, og spillet noteres som pas i regnskabet.
Hvis alle 3 spillere derimod fastholder deres pas, viser alle 3 deres kort frem, og alle 4 ved bordet skal herefter være enige om, at ingen vil melde på disse kort, hvorefter kortene gives om.
Hvis bare 1 af de 4 spillere mener, at nogen vil melde, må kortene ikke blive givet om, men skal tilbage i mappen og spillet noteres som pas.
Det er op til den enkelte klub/union at bestemme, hvor mange gange et spil kort evt. kan gives om. Det er ligeledes de enkelte klubber/unioner som afgør, om det at man giver om skal betyde færre spil i den pågældende turnering.
Ved omgivning inden der er numre på kortene:
Hvis en spiller melder på mere eller mindre end 9 kort, behandles det som forkert antal kort, jvf. pkt. 8. Herefter rettes hånden med et forkerte antal kort. Hvis der er for mange, trækkes det/de ud tilfældigt og lægges i talonen og nummereres. Hvis der er for få kort, tages de fra de sidste i talonen. Herefter går kortene videre til næste bord.

6. For høj/lav melding
Hvis en medspiller afgiver en melding, som ikke kan slå en i forvejen afgivet melding, kan han idømmes 1 strafpoint. Er det modspilleren, der afgiver en forkert melding, har spilleren vundet sin melding. I begge tilfælde kan der eventuelt spilles om tout.
Såfremt en spiller oplyser spilfarve, inden han har fået sin melding, kan han idømmes 1 strafpoint.

7. Uden for tur
Hvis en spiller melder uden for tur, kan han idømmes 1 strafpoint.

8. Forkert antal kort
Hvis en spiller melder på et forkert antal kort og får meldingen, er han bete i denne melding.
Det samme gælder, hvis hans medspiller får meldingen. Hvis modspilleren får meldingen, har denne vundet.
Såfremt spilleren som overtager kortene med et forkert antal (fra sin modspiller), tager dem op og ser dem, så skal spillet annulleres ved de 2 borde.

9. Fejl i farve mm.
Når en spiller afleverer sine kort til modparten, skal dette ske straks, når hans medspiller har fået spillet, og på ”neutral” vis.
Hvis en spiller angiver at spille i en bestemt farve, eller har købt et forkert antal kort, kan han rette dette, når det sker, inden han har set sit køb, og inden en modspiller har set sit køb.

10. Kort med nummer på
Hvis en spiller melder med et kort med nr. på, er spilleren/medspilleren bete.
Såfremt en modspiller får spillet, har han vundet sit spil.
Såfremt spillet er spillet ved flere borde, selvom der er nummer på et af kortene uden for talonen, er det turneringslederens afgørelse, om spillet skal annulleres. Hvis han mener, fejlen ikke har haft indflydelse på de spillede borde, har han ret til at få de fejlnummererede kort visket ud, uden ændring i det resultat de allerede spillede borde har ført.

Køb

11. Rækkefølge
Skal der foretages køb af talonen, lægger den spiller, der skal købe først, de kort han ønsker at bytte, ind i den rigtige lomme i mappen. Derefter køber han et tilsvarende antal kort af talonen, og afleverer talonen til næste spiller, som skal købe.
Enhver spiller har selv ansvaret for, at han køber de rigtige kort (i nummerorden) af talonen. Køber han forkerte kort, hvis f.eks. talonen ikke ligger i nummerorden, betragtes det som forkert antal kort. Hvis både spiller og modspiller køber forkerte kort, annulleres spillet ved de 2 makkerborde.
Enhver der køber af talonen, skal oplyse, hvor mange kort han køber.
Hvis den spiller, som skal købe sidst, på en eller anden måde tilkendegiver, hvor mange kort han ønsker at købe, inden hans makker har angivet sit køb, kan spilleren forlange vundet spil.

12) Smide spillet
Hvis en spiller efter købet af talonen ikke mener at kunne vinde spillet, må han smide dette, inden det er hans tur til at spille til første stik, og bliver da bet.
Må man smide en solo, ren nolo eller nolo ouvert for en bete?
Nej! Man kan kun smide et spil for en bete, hvis man har købt af talonen.

13) Forkert antal kort
Hvis en spiller har købt forkert antal kort eller forkert nummerrækkefølge, men bliver opmærksom på forholdet inden han spiller til 1. stik, må kortene smides til en bet. Hvis spilleren først bliver opmærksom på forholdet efter, at han har lagt til 1. stik, noteres point, som hvis spillet er kruk.
Hvis en modspiller spiller med flere eller færre kort end 9, har spilleren vundet sit spil. Såfremt både spiller og modspiller har købt forkert antal kort eller forkert nummer, annulleres spillet ved de 2 makkerborde.
Såfremt en modspiller har for få eller for mange kort, og en spiller mener han har mulighed for tout, fortsætter spillet på normal vis, med de kort man har på hånden, med mulighed for at tjene/tabe 1 point.
Hvis der så ikke kan slås tout, kan spilfører forlange, at der købes om, så modspillerne har det rigtige antal kort, og spilfører får dermed endnu en mulighed for tout. Hvis han derefter igen melder tout, og stadig ikke kan slå tout taber han 1 point!
Såfremt spillerne ikke kan blive enige om tout eller ej, er det turneringslederens skøn, der er afgørende. Turneringslederens afgørelse kan kun ændres, hvis den er helt åbenlyst forkert.

Spillet

14) Kortenes anbringelse på bordet
Den spiller, som sidder til højre for kortgiveren, spiller ud til første stik.
Når der er spillet ud, skal de øvrige spillere lægge til efter tur. Spillerne lægger kortet ned på bordet foran sig. Når alle tre kort er lagt på bordet, vender hver spiller sit kort med bagsiden opad.
Den spiller, som har vundet stikket, lægger kortet med den korte side imod sig, og de øvrige spillere lægger kortet med den lange side imod sig. Det første kort lægges til venstre, det næste ovenpå, men så meget til højre, at det kun dækker halvdelen af det første kort, o.s.v.
Når spillet er færdigt, ligger der således 9 kort i én række foran hver spiller.
Af kortenes retning kan man under spillet hele tiden se, hvor mange stik der er på hver hånd.
Enhver spiller har absolut pligt til at anbringe sine tilspillede kort som oven for nævnt.
De kort, der spilles ud eller lægges til, skal lægges på bordet og slippes.
Er spillerne ikke enige om, hvor mange stik der er på hver hånd, skal spillet rekonstrueres, så der opnås enighed.

15) Forkert udspil (vist kort)
Spilleren må vise kort frem, uden at disse behandles som strafkort.
Hvis en spiller B lægger sine kort op til nolo ouvert på et tidspunkt, hvor han kan overmeldes, kan han idømmes 1 strafpoint. Hvis spilleren A foran ham selv ønsker at melde nolo ouvert, tilfalder meldingen ham. B må da tage sine kort op og selv bestemme, hvordan han vil spille disse.
Hvis en modspiller spiller ud udenfor tur, eller på anden måde viser et kort, skal kortet blive liggende og lægges til første gang, farven spilles, og spilleren kan forlange udspil i en bestemt farve, dog ikke i trumf. Har udspilleren ikke den forlangte farve, kan anden farve ikke forlanges.  Når spilleren med det viste kort kommer ind, skal det pågældende kort spilles ud.
Hvis en forkert modspiller spiller ud ved købe nolo, ren nolo eller nolo ouvert, har spilleren vundet sin melding. Dog noteres spilleren for bete, hvis han har fået stik inden det forkerte udspil.
Vist kort er spillet kort, selv om det ikke er sluppet.
”Tabt” kort betragtes ikke som vist kort, d.v.s. der er ikke kulørsvigt ved tabt kort.
Et vist kort må ikke lægges til ved udspil af en farve, man ikke skal bekende.

16) Kulørsvigt
Svigter spilleren kulør, er han kruk. Svigter en modspiller kulør, vinder spilleren sit spil. Dette gælder dog ikke, hvis spilleren allerede er bete inden kulørsvigtet. Da noteres dette.

17) Tout/kulørsvigt
Svigter en modspiller kulør, og spilleren mener, han har en rimelig mulighed for tout, rettes fejlen, og spillet fortsætter på normal vis, med mulighed for at tjene/tabe 1 point.

18) Se sidste stik
Når kortene i et stik er vendt, må disse ikke igen vendes og efterses, før spillet er sluttet. Undtaget heraf er dog det sidste afsluttede stik. Hvis en spiller ikke har vendt sit kort, må han se de kort, som hører til det pågældende stik, og de tre kort fra det sidst vendte stik.
Et stik er ikke afsluttet, før alle 3 spillere har vendt deres kort.
Ingen må selv efterse andres tilspillede kort. Man beder om at få kortet/kortene vendt.
1 strafpoint kan idømmes

19) Oplagte kort
Spilleren må når som helst lægge sine kort op som oplagte og spille disse, som han ønsker det.
Har begge modspillere accepteret et krav af stik, kan ingen kræve, at spillet spilles til ende.
En modspiller må aldrig vise sine kort under spillet, så hans makker kan se dem. Gør han dette, kan han idømmes straf som for kulørsvigt. Dog kan en modspiller afslutte ved at lægge sine kort op og erklære spilleren bete eller kruk. Når spillet således er meldt bete, kan spilføreren ikke gøres kruk.

20) Oversidder
Oversidderen må ikke se spillernes kort, bortkøbte kort eller restkort i talonen, og han må ikke blande sig i spillet, før dette er afsluttet. Overtrædelse medfører, at der kan idømmes 1 strafpoint. Dog må oversidderen gøre opmærksom på forkert vendt stik.
Spillet er startet, når første melding er afgivet.
Såfremt en modspiller gør sin medspiller opmærksom på fejlkøb, har spilleren vundet sit spil, og såfremt hans medspiller har spillet, kan han erklæres bete

21) Spillet færdigt
Når spillet er færdigspillet og regnskabet ført, tager hver spiller sine 9 kort op fra bordet og frasorterer de af talonen købte kort. Derefter tager hver spiller de kort, han har købt væk, ud af lommen og konstaterer, at der er de samme 9 kort, som han havde før købet.
Det er vigtigt, at disse 9 kort blandes og lægges ind i den rigtige lomme i mappen.
Derefter lægger man kortene i talonen i nummerorden, og anbringer disse i den dertil  beregnede lomme.
Pointregnskabet bør afstemmes for hvert 4. spil.
Når spillet er afsluttet må ingen efterse modspillers eller talonens kort uden tilladelse af alle. 1 strafpoint kan idømmes.
Efter kampens afslutning må man frit se alle spil.

22) Andre uregelmæssigheder
Hver spiller kan henlede turneringslederens opmærksomhed på de urelmæssigheder, som opdages.
Hvis en spiller mener, han i et spil er blevet udsat for forkert optræden fra en modspillers side, kan han fremsætte krav om vundet spil. Turneringslederen træffer da afgørelsen.
Hvis det ikke fremgår af reglerne, må hovedprincippet være, at såfremt den der har begået fejlen, ikke har opnået en fordel, skal der ikke gives strafpoint.

23) Rettelser efter afleveret resultat
Når regnskabet er ført af alle 4 spillere, kan der ikke gøres indsigelse om evt. uregelmæssigheder.
Ved uregelmæssigheder som konstateres umiddelbart ved bordet skal turneringslederen tilkaldes inden næste spil påbegyndes. Undlades dette bortfalder retten til indsigelse.
Der skal dog være mulighed for at tage et spil op, hvis man ved sammenligning med andre borde kan konstatere kortombytning. Det skal ligeledes være muligt at korrigere et resultat, hvor det er åbenbart, at det førte resultat er forkert. Situationen hvor man f.eks. undlader at give  strafpoint, selvom man kunne, kan ikke ændres.
Indsigelse skal ske til turneringslederen hurtigst muligt.
Seneste frist for indsigelse er:

  • Hvis turneringen fortsætter 1 eller flere uger senere: 2 dage fra sidste runde blev spillet.
  • Hvis turneringen fortsætter dagen efter: Inden starten på næste dags kamp(e).
  • Hvis turneringen afsluttes samme dag: Inden præmieoverrækkelsen påbegyndes.


En turneringsleder har ret til at annullere et eller flere spil, hvis det viser sig, at der er sket uregelmæssigheder. Kan disse konstateres kun at gælde et eller få borde, skal turneringslederen så vidt muligt lade spillene være gældende ved de borde, hvor de er spillet ved begge borde inden fejlen skete.

Såfremt man konstater fejl i begge resultatsedler, har turneringslederen pligt til at få dem ændret.
Mener en spiller, at turneringslederens afgørelse er i oplagt strid med gældende regler, kan turneringslederens afgørelse indankes for Dansk L’hombre-Unions bestyrelse.
En turneringsleder skal annullere et spil, såfremt der er tale om, at kortene ikke ligger korrekt og turneringslederen ved at gå tilbage til bordene, hvor kortene kom fra, ikke er i stand til at rekonstruere spillet. I denne situation skal spillet annulleres ved alle borde. Såfremt der er fejlkøb eller lignende af både spilfører og modspiller ved et bord, skal spillet kun annulleres ved dette bord og makkerbordet, jvf. regel 11. Såfremt man konstaterer fejl i begge resultatsedler, har turneringslederen pligt til at få dem ændret.

Konklusion:
Turneringslederen skal gå flere borde tilbage for at forsøge at få spillet rekonstrueret. Hvis det ikke er muligt at rekonstruere spillet, så skal det annulleres ved ALLE borde.

24) Pointlighed
I tilfælde af kamppoints og spillepoints lighed er indbyrdes kamp afgørende. Er indbyrdes kamp endt helt lige, spilles 20 nye spil.
Dette gælder kun evt. nedrykningsplads og mesterskabspladsen.

25) Afvikling af DM

A.
Unionsbestyrelsen og den alene tilrettelægger Danmarksturneringen, og har det fulde ansvar for dens gennemførelse.
Der spilles efter de af Unionen godkendte spilleregler.

C.
Der spilles efter følgende pointsystem:
+ 6 og derover giver 2 kamppoint
+ 5 til – 5 giver 1 kamppoint
– 6 og derunder giver 0 kamppoint
Der spilles 40 spil uden skift.

D.
Tilmeldelse og indbetaling af indskud til Danmarksturneringen skal ske til Unionen senest på de af Unionen fastsatte datoer.

E.
Unionen meddeler klubberne samtlige spilledatoer, samt tilsender disse tilmeldelseslister.
1. kvalifikationsrunde spilles: 3. søndag i november
2. kvalifikationsrunde spilles: 2. søndag i januar
3. kvalifikationsrunde spilles: 4. søndag i januar (Afhænger af antal tilmeldte hold)
1. semifinalerunde spilles: 1. søndag i februar (eller 4. søndag i januar)
2. semifinalerunde spilles: 4. søndag i februar
Finalen spilles: 2. weekend i marts.

F.
For at deltage i DM skal man være medlem af en klub, der er tilsluttet Dansk L’hombre-Union.
Det er ikke nødvendigt at være medlem af den klub, man stiller op for.
Hvis et hold mangler en eller flere substitutter i løbet af en turnering, kan man også benytte spillere fra hold, som tidligere er slået ud af turneringen, dog kun med en spiller fra samme hold.

G.
Efter hver rundes afslutning kan resultaterne ses på lhombre.dk