Dansk

L'hombre

Union

Spadille og Basta

Vedtægter

Vedtægter for Dansk L'hombre Union

§ 1
Unionen er stiftet den 24. juni 1950 i Fredericia, og dens navn er:
DANSK L’HOMBRE UNION.
Dens hjemsted er formandens adresse.

§ 2
Unionens formål er:

 1. at forene l’hombreklubber i Danmark i D.L.U. til udvikling af l’hombrespillet.
 2. at være behjælpelig med at oprette l’hombreklubber i danske byer.
 3. at afholde turneringer imellem de i D.L.U. stående l’hombreklubber, samt at være behjælpelig med at arrangere lokale turneringer.
 4. at fastsætte bestemte regler for l’hombrespillet i almindelighed og for turneringer.


§ 3
Som medlemmer optages l’hombreklubber fra hele landet.

§ 4
Det årlige kontingent er 10,00 kr. pr. medlem, dog mindst kr. 125.00 pr. klub.
Kontingentet beregnes efter medlemstallet pr. 1. oktober og betales til kassereren senest 1. november. Samtidig betales for tilmeldte hold til DM turneringen.
Såfremt en klub trods påkrav ikke har betalt kontingent inden 1. januar, kan bestyrelsen slette vedkommende som medlem. Medlemmer af den pågældende klub udgår da af de løbende turneringer, uden derfor at have krav på tilbagebetaling af eventuelle indskud og lignende.
Hvis en klub eller enkeltperson bevidst modarbejder Unionen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende fra Unionens turneringer. Udelukkelsen skal forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse.

§ 5
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af de tilsluttede klubber forlanger dette.

§ 6
På generalforsamlingen har hver klub stemmer i forhold til antal medlemmer tilmeldt D.L.U.:

 • Fra 0 til 25 medlemmer = 1 stemme
 • 26 til 50 medlemmer = 2 stemmer
 • 51 til 75 medlemmer = 3 stemmer
 • 76 medlemmer og derover = 4 stemmer


Hvert bestyrelsesmedlem har desuden 1 stemme.
Ligeledes har formanden for Fyns L’hombre  Union og formanden for Jysk L’hombre Union hver 1 stemme.
Hver klub har ret til (ved fuldmagt) at stemme for højst 1 anden klub.
Ingen person kan afgive mere end 5 stemmer.
Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antal repræsenterede klubber.
Såfremt mindst 3 klubber eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning, skal dette foretages. Ved personafstemning skal der være skriftlig afstemning, hvis blot 1 medlem kræver det. Ethvert medlem af en tilsluttet klub har ret til at overvære generalforsamlingen, og klubben skal inden en evt. afstemning oplyse, hvem der repræsenterer klubbens stemmer.

§ 7
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

  1. Valg af dirigent.
  2. Dirigenten opregner og kontrollerer antallet af stemmer jvf § 6.
 1. Formanden aflægger beretning.
 2. Kassereren aflægger revideret regnskab.
 3. Behandling af indkomne forslag.
 4. Valg af formand.
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 6. Valg af 1 suppleant.
 7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før denne.
Kun forslag fra unionsbestyrelsen, lokalunioner eller fra en klub kan behandles på generalforsamlingen.

§ 8
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formanden vælges af generalforsamlingen hvert år.
Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år, således der er 3 på valg hvert år. Der vælges 1 bestyrelsessuppleant ligeledes for 2 år, således der afgår 1 hvert år.
Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær.

§ 9
Som turneringsudvalg fungerer hele bestyrelsen.

§ 10
Bestyrelsen administrerer Unionens anliggender og træffer bestemmelse i alle forhold, der ikke ifølge lovene er henlagt under generalforsamlingens afgørelse.

§ 11
Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.

§ 12
Til vedtagelse af tilføjelser eller ændringer i lovene kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

§ 13
Ophævelse af Unionen kan kun ske på en ordinær generalforsamling, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er herfor. Generalforsamlingen træffer da bestemmelse om Unionens midler.

§ 14
Generalforsamlingen er øverste myndighed.